Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Herb RP

Motto szkoły:

"Wspólnie z dziećmi i rodzicami chcemy zbudować Szkołę życzliwego środowiska,

w której jesteśmy otwarci na wzajemne potrzeby.

Wypracowaliśmy strategie wyboru i jego konsekwencji uwzględniając poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich.

W naszej pracy kierujemy się wartościami takimi jak: wspólne dobro, wzajemny szacunek, akceptację drugiego człowieka"


Samorząd uczniowski

W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą przedstawiciele
samorządów klasowych, którzy wybrali drogą głosowania w roku szkolnym 2014/2015:Przewodniczący - Aleksandra Wiśniewska klasa VI,
zastępca przewodniczącego –Jan Krzywański klasa V,
sekretarz - Małgorzata Burkietowicz klasa V


Decyzją członków samorządu uczniowskiego opiekunem w roku szkolnym 2014/2015 została p.Monika Borowa


Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego
w Białobrzegach

Rozdział IV
ORGANY SZKOŁY


§12

1. Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów, przez swoje regulaminowe organy (zarząd, samorządy klasowe, walne zebranie samorządów klasowych) może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami oraz stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jasnej i umotywowanej oceny swoich wiadomości, umiejętności i zachowania,
3) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi (w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły),
4) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
5) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
6) prawo opiniowania ocenianego nauczyciela,
7) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego oraz jego organizację określa „Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Białobrzegach” (zał. nr 7) uchwalony przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego. „Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej
w Białobrzegach” powinien tworzyć warunki do współpracy uczniów na zasadach demokracji i tolerancji, a także rozwijania ich samodzielności oraz odpowiedzialności grupowej i indywidualnej.
3. Zebrania Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.
4. Dyrektor Szkoły najpóźniej w pierwszym tygodniu września każdego roku szkolnego zobowiązany jest zapoznać Radę Szkoły oraz Samorząd
z programem wychowawczym Szkoły oraz przekazać bieżące informacje dotyczące działania placówki.
Statystyka strony

Strona oglądana: 3324 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Adam Podemski, data: 16.11.2009 r., godz. 12.50
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Zbrzeżna, data: 04.02.2015 r., godz. 22.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.02.2015 r., godz. 22.55Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
16.11.2013 r., godz. 15.30Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
15.03.2011 r., godz. 23.17Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
15.03.2011 r., godz. 23.16Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
09.06.2010 r., godz. 22.40Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
16.11.2009 r., godz. 12.50Adam PodemskiDodanie strony

Copyright

© 2009 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach
Zawartość merytoryczna: Agnieszka Zbrzeżna, e-mail: sp.bialobrzegi@op.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 grudnia 2009 r.