Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 1307

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-05
Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2023-01-05
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dominika Zakrzewska.
E-mail: sekretariat@spb.nieporet.pl
Telefon: 22 774 87 13
Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
  Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach
 • Adres: Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach, ul. Wojska Polskiego 21, 05-127 Białobrzegi
 • E-mail: dyrektor@spb.nieporet.pl
 • Telefon: 22 774 87 13

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚC ARCHITEKTONICZNA:

Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia. Główne wejście od Osiedla Wojskowego w Białobrzegach oraz boczne wejście od ulicy Wojska Polskiego 21. Wejście do budynku szkoły jest bez barier architektonicznych (bez stopni)

 • Budynek posiada parter oraz jedno piętro.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy sali gimnastycznej, po prawej stronie od wejścia głównego.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest parter szkoły. Do poziomu piętra pierwszego prowadzą schody. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami; w tym interesanta z niepełnosprawnością ruchową - pracownik szkoły schodzi do interesanta na parter.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (przy sali gimnastycznej).