Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 1990

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Bialobrzegach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spb.nieporet.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zawiera treści w formie grafik bez tekstu alternatywnego przed dniem 1.01.2023 r. Od dnia 2.01.2023 r. - zgodna.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach - Agata Łukasiuk
 • Adres: ul. Wojska Polskiego 21, 05-127 Białobrzegi
 • E-mail: dyrektor@spb.nieporet.pl
 • Telefon: 227748713

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia. Główne wejście prowadzi od osiedla wojskowego w Białobrzegach, drugie wejście jest od ulicy Wojska Polskiego. Do szkoły mozna wejść przez drzwi prowadzace do sali gimnastycznej. Każde z wejś do budynku szkoły jest bez barier architektonicznych.

 • Budynek posiada parter oraz jedno piętro.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze przy sali gimnastycznej, po prawej stronie od wejścia głównego.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest parter szkoły. Do poziomu piętra pierwszego prowadzą schody. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami; w tym interesanta z niepełnosprawnością ruchową - pracownik szkoły schodzi do interesanta na parter.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (przy sali gimnastycznej).