Zebrania i dni otwarte

Liczba odwiedzających: 1195

ROK SZKOLNY 2022/2023

Terminarz spotkań z Rodzicami:

 • 12.09.2022 r. poinformowanie o organizacji roku szkolnego 2022/2023 oraz wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:
 • 17.10.2022 r. – zebranie otwarte (możliwość spotkania z wszystkimi nauczycielami)
 • 21.11.2022 r. – spotkanie z wychowawcami
 • 09.01.2023 r. – zebranie otwarte i poinformowanie o zagrożeniach ocena niedostateczną
 • 30.01.2023 r. – poinformowanie o przewidywanych śródocznych ocenach.
 • 06.02.2023 r. – poinformowanie o wynikach klasyfikacji śródrocznej, podsumowanie pracy wychowawczej w I semestrze
 • 27.03.2023 r. – zebranie otwarte (możliwość spotkania z wszystkimi nauczycielami)
 • 24.04.2023 r. - spotkanie z wychowawcami 
 • 22.05.2023 r. - poinformowanie uczniów i rodziców o grożących ocenach niedostatecznych 
 • 05.06.2023 r. – poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
 • 12.06.2023 r. – poinformowanie o ocenach końcoworocznych, podsumowanie roku szkolnego.